name-gt
desc-gt
student-gt

header-gt1

  • สอนสดทุกวิชา+ฟรี GT Smart ทุกวิชา
  • สอนสดทุกวิชา+ฟรี GT Smart ทุกวิชา
  • สอนสดทุกวิชา+ฟรี GT Smart ทุกวิชา
  • สอนสดทุกวิชา+ฟรี GT Smart ทุกวิชา
  • สอนสดทุกวิชา+ฟรี GT Smart ทุกวิชา
  • สอนสดทุกวิชา+ฟรี GT Smart ทุกวิชา
  • สอนสดทุกวิชา+ฟรี GT Smart ทุกวิชา

ปรัชญา พันธกิจ


GT

สถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพ

สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน เลขที่ 138-139 ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร (075)357995-6
สาขาสี่แยกคูขวาง เลขที่ 73/97-98 ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 08-6477-2858


ปรัชญา เลิศล้ำทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  พัฒนาผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์  เติมเต็มศักยภาพให้ครบครัน

มีความรู้อันเป็นมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ  เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนเป็น

รายบุคคล  อันเป็นพื้นฐานความรู้ในการนำไปใช้พัฒนาตนเองและประเทศชาติ

พันธกิจ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้เติมเต็มศักยภาพ

เป็นรายบุคคลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นด้วยมาตรฐานการเรียนรู้อันเป็นสากล

เป้าหมาย เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพ

การสอน และนักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเต็มตามศักยภาพ

ของตนเอง